Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: NEWS, открита на 09.11.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: укрепване на речния бряг и корито на река Санданска Бистрица в село Лиляново, община Сандански в рамките на проект CB006.2.12.062
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9099640, открита на 12.06.2020 Състояние: ПРЕКРАТЕНА Отвори досие
Наименование: Доставка на употребявани моторни превозни средства за нуждите на община Сандански, социалните заведения и звената към нея по три обособени позиции:Доставка на употребяван лек автомобил за нуждите на ДГ „Здравец“ гр.Сандански, употребяван лек автомобил – за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж и Доставка на употребяван товарен автомобил тип „Самосвал“ за нуждите на Звено Озеленяване към община Сандански
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 984051, открита на 12.06.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Инженеринг – в.т. число проектиране във фаза „Технически проект“, авторски надзор и строително монтажни работи за обект: „Укрепване на ерозионен откос на път BLG 2258 “III-198, Катунци-Чучулигово/Враня-Хърсово-Виногради- / III-109/, община Сандански“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 982826, открита на 11.06.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Предмета на настоящата обществена поръчка е разделен на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Катунци, находящо се в УПИ I, кв. 75 по плана на с. Катунци, общ. Сандански /имот с идентификатор 36693.501.416 с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги Предметът включва дейности по мерки за енергийна ефективност, дейности свързани с ремонт на покривните конструкции и дейности за оборудване на енергийно ефективно осветление и енергийно ефективни климатични системи; Обособена позиция 2: Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Плоски, находящо се в УПИ XVII, кв.36 по плана на с.Плоски, общ.Сандански / имот с идентификатор 56839.501.198 с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9099442, открита на 10.06.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Обследване на енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (EСМ) на обществени и жилищни сгради в експлоатация в община Сандански по 3 обособени позиции
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 981290, открита на 08.06.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Събиране и извозване на ТБО - по график, във всички населени места в община Сандански, м. „Попина лъка”, и Гробищен парк - гр.Сандански, Експлоатация и поддържане на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”, находящо се в м. „Могилата”, землище на с. Плоски, община Сандански и Почистване на терени с обществено предназначение в гр. Сандански.
Вид: Вътрешно възлагане (in house) покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 980491, открита на 03.06.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: “Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Международен фестивал „Пирин Фолк Сандански“ през 2020г.;
Вид: Пряко договаряне покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 978804, открита на 26.05.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на улици и пътища на територията на град Сандански и част от населените места в община Сандански”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 978707, открита на 22.05.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 909895, открита на 19.05.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Предмет на настоящата поръчка е извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, община Сандански”.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
12Намерени са 14 записа